Ochrona Danych Osobowych - Klauzula

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018r. obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych wynikające z postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
Poniżej znajdzie Pani/Pan informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez MARKAN – Tronic Andrzej Chojnacki, który jest ich administratorem, w szczególności informacje na temat celów i podstaw prawnych przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu praw.
Prosimy o zapoznanie się z nimi.


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest:

MARKAN-Tronic Andrzej Chojnacki z siedzibą w 99-300 Kutno ul. Górnośląskaa 15, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 775-150-46-95, który prowadząc działalność gospodarczą, dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów lub świadczenia usług.
Regon: 610315674

Dane kontaktowe

e-mail: zamowienia@markan-agdrtv.pl
tel. 730-775-675


Cele przetwarzania oraz podstawa prawna

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach:
- zawarcia i wykonania umowy kupna – sprzedaży, świadczenia usług sprzedaży drogą elektroniczną z MARKAN-Tronic Andrzej Chojnacki, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy;
- podatkowych i rachunkowych;
- realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, za które administrator uznaje: możliwość dochodzenia i obrony roszczeń.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnianie innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych.
Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi rozliczeniowo- księgowe, usługi kurierskie.


Okres przechowywania

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności:
W zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy kupna - sprzedaży lub świadczenia usług do czasu zakończenia jej realizacji, a następnie w prawnie uzasadnionym interesie administratora – w zakresie zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunkowych) dotyczących umowy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie , o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę.
Przysługuje również Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy/ świadczenia usług sprzedaży drogą elektroniczną – bez podania danych nie jest możliwe zawarcie umowy.